Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Offline chào mừng Ubuntu 10.04

This event is part of Lucid Release Parties
Sat, 08 May 2010 16:30 - Sun, 09 May 2010 20:00 UTC

Offline 3 miền Ubuntu-VN chào mừng Ubuntu 10.04 LTS phát hành. Xem liên kết để biết thêm chi tiết.

To post your comment you need to login or create a new account