Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Agenda Items

 • Valg af dirigentSøren Bredlund Caspersen
 • Valg af referentSøren Bredlund Caspersen
 • Valg af stemmetællereSøren Bredlund Caspersen
 • Formandens beretningSøren Bredlund Caspersen
 • RegnskabsaflæggelseSøren Bredlund Caspersen

  Regnskab: https://www.dropbox.com/s/87pynlvn1pwbejy/REGNSKAB%20for%20Udk%202014.ods?dl=0

 • Behandling af indkomne forslagSøren Bredlund Caspersen
  • Forslag 1 - ændringsforslag til vedtægterne.Daniel Ejsing-Duun

   Det foreslås at i §4 stk. 4 ændres "kasser" til "kasserer" og "LoCo kontakt" til "LoCo-kontakt"

   Motivation: Retstavning.

  • Forslag 2 - ændringsforslag til vedtægterne.Søren Bredlund Caspersen

   §4 Stk. 5. omskrives, så det har følgende ordlyd:

   Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen; og udsendes til medlemmerne per email senest 5 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne per email senest 5 dage før generalforsamlingen.

   §4 Stk. 6. omskrives, så det har følgende ordlyd:

   Stk 6. Opstilling til tillidsposter skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og skal udsendes til medlemmerne, senest 5 dage før generalforsamlingen. Hvis ikke der er opstillet nok til kampvalg, kan nominering ske på selve generalforsamlingen, hvis mindst 5 fremmødte ønsker dette.

   Motivation: De nuværende tre forskellige tidsfrister gør det administrative arbejde med indkaldelse unødigt besværligt. Da vi ikke er ved at drukne i forslag og vedtægtsændringer tror jeg godt vi alle kan klare at fristerne rykkes som skitseret i forslaget.

  • Forslag 3 - ændringsforslag til vedtægterne.Søren Bredlund Caspersen

   §4 stk. 4

   Punktet "Valg af bestyrelse" erstattes med:

   1. Valg af bestyrelse
   2. Valg af Formand (lige år)
   3. Valg af Kasserer (ulige år)
   4. Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2­-4 i lige år og 1-­3 i ulige år) og 2 suppleanter
   5. Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
   6. Valg af LoCo kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)

   § 6. Stk. 1 ændres til:

   Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden Formanden består af Kassereren, og 3-­7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-­årig periode, således, at der vælges Formand + 2­-4 medlemmer i lige år og Kasserer + 1-­3 medlemmer i ulige år. Formand og Kasserer kan ikke være på valg samme år.

   Motivation:

   2 årig valgperiode med Formand + 2­-4 medlemmer på valg i lige år og Kasserer + 1­-3 medlemmer i ulige år sikrer, at bestyrelsen ikke pludselig består af ene "uerfarne" medlemmer.

   En bestyrelse af Formand, Kasserer og 3­-7 medlemmer giver mulighed for valg af flere medlemmer, hvis flere ønsker valg og bestyrelsesarbejdet synes måske ikke så "overvældende", når der er flere om det. Ved evt. stemmelighed tæller Formandens stemme dobbelt.

 • Godkendelse af budgetSøren Bredlund Caspersen

  Budgetforslag: https://www.dropbox.com/s/wzp6eqbbzkgdfge/Budget%20for%20Udk%202015.ods?dl=0

 • Valg af bestyrelseSøren Bredlund Caspersen